Podmínky

Smluvní podmínky o přepravě


Objednatel a přepravní firma (dále jen dopravce) uzavírají dohodu o přepravě osob a zavazadel dle
požadavku klienta.

I.
Dopravce se touto smlouvou zavazuje přepravit cestující a jejich zavazadla dle jejich požadavku
za předem stanovenou cenu schválenou smluvními stranami.

II.
Práva a povinnosti dopravce

  • Dopravce je povinen přepravit klienta v co nejkratším čase na místo určené objednávkou.
  • Řidič dopravce je povinen informovat klienta o případném zpoždění vlivem dopravní situace.
  • Dopravce odpovídá za škody vzniklé na zdraví nebo majetku v případě viny řidiče, pouze po dobu přepravy

III.
Bezpečnostní opatření při přepravě

  • Cestující je povinen se za jízdy připoutat.
  • Cestující musí dbát pokynů řidiče v zájmu jeho bezpečnosti
  • Ve voze není dovolena konzumace.
  • Vozy jsou nekuřácké.

IV.
Pokud smlouva neupravuje jinak. Řídí se právní vztahy mezi stranami ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.